Skip to content

Privacy Policy / Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN NOUVITAL / WWW.STARPILWAX.NL (B2C)


DEFINITIES
1. Nouvital: De Besloten Vennootschap Nouvital Cosmetics, gevestigd aan de Coventrystraat 12,
3047 AD Rotterdam. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24376324.
2. Koper: degene met wie Nouvital Cosmetics een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Nouvital Cosmetics en koper samen.
ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN WWW.STARPILWAX.NL BESTELLINGEN
KOPER
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en leveringen van
diensten of producten van Nouvital Cosmetics op www.starpilwax.nl .
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk
zijn overeengekomen.


ARTIKEL 2 PRIJZEN
1. Alle prijzen die Nouvital Cosmetics op www.starpilwax.nl hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief
BTW en exclusief verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders
overeengekomen.
2. Alle prijzen die Nouvital Cosmetics op www.starpilwax.nl hanteert voor zijn producten of
diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Nouvital Cosmetics ten
alle tijden wijzigen.
3. Indien wijzigingen leiden tot verhoging van de kosten, kunnen aanleiding geven tot
prijsverhogingen.
4. De koper heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden als gevolg van een
prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke
regeling.


ARTIKEL 3 HERROEPINGSRECHT
1. Een koper kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave
van reden ontbinden op voorwaarde dat:
– Het product niet is gebruikt.
2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
– Op de dag nadat de koper hey laatste product heeft ontvangen van 1 bestelling.
3. De koper kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via
info@nouvital-cosmetics.nl onder vernoeming van het ordernummer.
4. De koper is daarna verplicht om het product binnen 14 dagen na het herkenbaar maken van
zijn herroepingsrecht te retourneren, bij gebreke komt zijn herroepingsrecht te vervallen.
5. Het retourneren van de producten kan enkel doormiddel van een door Nouvital Cosmetics
verschaft retourlabel. Deze kan worden aangevraagd via info@nouvital-cosmetics.nl .
6. Indien de aankoopkosten volgens de wet voor terugbetalingen in aanmerking komen zal
Nouvital Cosmetics deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van de producten,
terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan
Nouvital Cosmetics heeft geretourneerd.

ARTIKEL 4 LEVERING
1. Levering vindt alleen plaats zolang de voorraad strekt.
2. Levering vindt plaats vanuit Nouvital Cosmetics, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
3. Levering van bestelde producten via www.starpilwax.nl die niet op de locatie in Rotterdam
worden afgehaald, vindt plaats op het door de koper aangegeven adres.
5. De door www.starpilwax.nl opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de koper bij
overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen
schriftelijk zijn overeengekomen.
6. Verzendkosten zijn voor rekening van de koper, tenzij partijen hierover iets anders hebben
afgesproken.

ARTIKEL 5 VERPAKKING EN VERZENDING
1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de koper
de zending niet ontvangst te nemen.
2. Indien de zending opnieuw is ingepakt door de pakket service, herkenbaar aan de pakket
service tape, dan dient de koper de zending niet ontvangst te nemen.

ARTIKEL 6 GARANTIE
1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing of defecten,
veroorzaakt door ondeugdelijke fabricage, constructie of materiaal.
2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van
ongevallen, aangepaste wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik van de
koper.


ARTIKEL 7 RUILEN
Ruilen is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

– Ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop met de originele factuur
– Het product wordt teruggebracht in de originele verpakking
– Het product is nog niet gebruikt

ARTIKEL 8 KLACHTEN
1. De koper dient het geleverd product zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele
tekortkomingen.
2. Van eventuele klachten moet binnen 2 maanden melding worden gemaakt.
3. De koper geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat
Nouvital Cosmetics in staat is hierop adequaat te reageren.
4. De koper dient klachten schriftelijk kenbaar te maken.

WIJZIGINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN
1. Nouvital Cosmetics B.V. / www.starpilwax.nl is gerechtigd deze algemene voorwaarden te
wijzigingen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Nouvital Cosmetics zoveel mogelijk vooraf met de klant
bespreken.
4. Kopers zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de
overeenkomst op te zeggen.

Opgesteld op 1 mei 2020